Gym & Wellness Algemene voorwaarden

Voir ici les Gym & Wellness – Conditions Générales en français

Here are the Gym & Wellness – Terms and Conditions in English

1. Toepassingsgebied en uitvoerbaarheid 

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen MIX GYM SRL (BCE: 0769 967 291), hierna te noemen “Mix” en haar klanten, hierna tezamen te noemen de “Klanten” en individueel de “Klant”. 

2. Clublidmaatschap

Elke klant die een abonnement wil nemen bij Mix, moet de inschrijvingskosten betalen (joining fee). 

De inschrijvingskosten worden vermeld op de Mix-website https://Mix.brussels/gym-wellness/ en komen nooit in aanmerking voor terugbetaling. 

In geval van beëindiging van een abonnement (zie artikel 6) is voor elke herinschrijving een nieuwe contributie verschuldigd. 

3. Abonnementen 

De verschillende soorten beschikbare abonnementen en hun prijzen staan vermeld op de Mix-website https://Mix.brussels/gym-wellness/

Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen rechtstreeks online of ter plaatse worden gekocht. 

Het is ten strengste verboden om uw lidmaatschapskaart aan een derde persoon uit te lenen. Indien de klant een derde persoon toestaat om zijn lidmaatschapskaart te gebruiken, zullen er boetes van 60 euro in rekening worden gebracht.

Het abonnement wordt geactiveerd op de dag van het eerste gebruik en dit moet binnen de maand van aankoop plaatsvinden.

Early bird tarief

Klanten die via een “early bird” abonnement met een voorkeurtarief hebben genomen, zullen deze activeren binnen de maand na de officiële openingsdatum van de Mix.

Het preferentiële “early bird” tarief is alleen geldig gedurende het eerste jaar na de opening van Mix. Na deze periode behoudt Mix zich het recht voor om het tarief toe te passen dat op dat moment van kracht is. 

Wijzigingen in de abonnementstarieven worden aan de klant medegedeeld.

Vooraf betaalde jaarabonnementen

Om van dit abonnement te kunnen profiteren, is de Klant verplicht het volledige bedrag van het abonnement te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of op het moment van aankoop van het abonnement.

Het abonnement wordt geactiveerd op de eerste dag van gebruik voor een periode van 12 opeenvolgende maanden. 

Maandelijks betaalde abonnementen

Om van dit abonnement te kunnen genieten, gaat de klant akkoord met een maandelijkse automatische  afschrijving (SEPA Direct Debit) van zijn bankrekening.
Op de dag van activering moet een pro-rata betaling voor de resterende dagen tot het einde van de lopende maand onmiddellijk contant worden betaald. Vervolgens wordt het bedrag elke maand in de eerste week van de maand afgeschreven.

Het abonnement wordt geactiveerd op de eerste dag van gebruik en wordt automatisch verlengd totdat de klant het opzegt in overeenstemming met artikel 6.

Indien de bank Mix meedeelt dat een betaling van de rekening van de klant niet kon worden uitgevoerd, zal Mix een nieuwe poging ondernemen om een betaling van de rekening van de klant te verkrijgen. 

Indien de betaling opnieuw mislukt, kan Mix naar eigen goeddunken ofwel doorgaan met pogingen tot inning gedurende een maximumperiode van drie maanden, ofwel enig verschuldigd bedrag innen via de creditcard van de klant of een incassoproces na het versturen van een herinnering. 

Mix behoudt zich het recht voor een vergoeding van € 20 aan te rekenen voor elke ontbrekende automatische afschrijving (bijvoorbeeld een SEPA die door de bank wordt geweigerd wegens gebrek aan geld).

Indien de betrokkene niet reageert op deze herinnering binnen een termijn van 14 dagen, wordt hem een aanmaning gestuurd door een advocaat om de betaling van alle verschuldigde bedragen te verkrijgen.

Indien er na een termijn van 14 dagen geen reactie komt op deze aanmaning, kan MIX het contract automatisch beëindigen.

Deze opzegging heeft geen invloed op het recht van Mix om de verschuldigde bedragen onder het contract op een minnelijke of gerechtelijke wijze terug te vorderen.

In geval van niet-betaling of te late betaling of enig ander probleem in verband met de betaling, worden alle aan Mix verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 

Dit bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een maandelijkse rente van één procent (1%).

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling behoudt Mix zich het recht voor klanten de toegang tot zijn infrastructuur te weigeren. 

Dit betekent niet dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

Het beëindigen van een automatische afschrijving is niet hetzelfde als het opzeggen van een lidmaatschap. 

4. Herroepingsrecht

De aankoop van een abonnement is definitief en geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling. 

De klant die online een abonnement heeft gekocht, heeft echter het recht om zich, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na de aankoopdatum terug te trekken. In dat geval brengt de klant de directie van Mix (members@Mix.brussels) schriftelijk per e-mail op de hoogte van zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

In geval van terugtrekking zal het Mix-management het door de klant betaalde bedrag terugbetalen. 

De Klant verliest zijn herroepingsrecht wanneer de dienst waarvoor hij toestemming heeft gegeven reeds is verleend. 

5. Opschorting van het abonnement 

Het abonnement kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort. 

In geval van een gezondheidsprobleem, bevestigd door een langdurig medisch attest (meer dan één maand), waardoor de klant langer dan één maand geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Mix, kan een verzoek tot schorsing op medische gronden worden gericht aan de directie van Mix via het volgende e-mailadres members@mix.brussels. De medische verklaring moet bij het verzoek worden gevoegd. Het verzoek wordt onderzocht door de directie. Indien de pauzering wordt geaccepteerd, communiceert het management de startdatum en de duur van de pauze aan de klant. De duur van de schorsing heeft geen terugwerkende kracht. Het abonnement wordt opgeschort en vervangen door een opschortingsvergoeding van 30 euro per maand voor de duur van de opschorting.

Tijdens de opschortingsperiode zijn de faciliteiten van Mix niet meer toegankelijk voor de klant. De kaart van de klant is tijdens deze periode geblokkeerd. 

6. Beëindiging van het abonnement

Een vooraf betaald jaarabonnement kan niet worden opgezegd.

De klant kan zijn maandelijks abonnement beëindigen met een opzegtermijn van drie (3) maanden. 

Het verzoek tot beëindigen moet naar de directie van Mix worden gestuurd via het volgende e-mailadres (members@mix.brussels) en zijn beslissing om gebruik te maken van de opzegging van zijn abonnement.

De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin Mix het verzoek tot beëindiging van het abonnement heeft ontvangen. 

De infrastructuur blijft gedurende de opzegtermijn toegankelijk voor de klant. De Klant is verplicht de betalingen tot het einde van de opzeggingstermijn uit te voeren. 

Mix behoudt zich het recht voor het abonnement van de Klant op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van drie (3) maanden waarin de Klant geen toegang meer heeft tot de faciliteiten in het geval de Klant:

-herhaaldelijk deze algemene voorwaarden of de House and Class Rules schendt en dit niet binnen 7 dagen na schriftelijke kennisgeving door de directie heeft verholpen.
-laat iemand anders zijn lidmaatschapskaart gebruiken en/of de bijbehorende boete van 60 euro niet betaalt.
-ongepaste of beledigende taal spreekt, bedreigingen uit of gewelddadig gedrag vertoont binnen de Mix.
-zich gedraagt op een wijze die het vreedzame genot van de Mix door andere leden kan verstoren.

7.Verlies van de kaart 

In geval van verlies van een lidkaart dient de Klant contact op te nemen met de receptie om een nieuwe te verkrijgen. De kosten van vervanging van de kaart zijn voor rekening van de Klant (5 euro). 

8. Jaarlijkse veranderingen 

De klant zal per e-mail op de hoogte worden gesteld op het opgegeven adres bij zijn inschrijving van:

(a) Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.
Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de in de e-mail vermelde datum.
Vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen heeft de klant het recht zijn abonnement op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden die ingaat de dag na de verzending van de kennisgeving door Mix.

(b) Eventuele wijzigingen in de vergoedingen (abonnementsgelden en lidmaatschapsgelden).
Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de in de e-mail vermelde datum.
Voorafgaand aan de tariefwijzigingen heeft de Klant het recht om zijn abonnement op te zeggen in de loop van de maand waarin de kennisgeving door Mix wordt verzonden.

Gedurende de opzegtermijn: 

-de infrastructuur toegankelijk blijft.
-is de Klant verplicht de betalingen tot het einde van de opzeggingstermijn uit te voeren.
-de financiële voorwaarden van de inschrijving zijn die van kracht waren vóór de aankondiging van de wijzigingen. 

9. Verandering van abonnementen gedurende het jaar 

De klant die van een maandelijks betaald abonnement wenst over te gaan naar een vooraf betaald jaarabonnement moet zijn verzoek richten aan de directie van Mix per e-mail (members@mix.brussels). De opzegtermijn van één maand gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin Mix het verzoek tot wijziging van het abonnement heeft ontvangen. Het nieuwe abonnement gaat automatisch in op het einde van de opzegtermijn van één maand.
Mix zal de automatische incasso van de klant aanpassen aan het nieuwe abonnement.

De klant die wenst te genieten van een downgrade van de abonnementsformule dient zijn verzoek te richten aan de directie van Mix per e-mail (members@mix.brussels). De opzegtermijn van één maand gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin Mix het verzoek tot downgrade heeft ontvangen. Het nieuwe abonnement gaat automatisch in na afloop van de opzegtermijn van één maand.
Mix zal de automatische incasso van de klant aanpassen aan het nieuwe abonnement.

De klant die wenst te upgraden moet zijn verzoek sturen naar de directie van Mix (members@mix.brussels). Het nieuwe abonnement gaat automatisch in op de eerste dag van de maand volgend op de upgrade-aanvraag.
Mix zal de automatische incasso van de klant aanpassen aan het nieuwe abonnement.

10. Huis-en lesregels 

De reservatie en deelname aan groepslessen zijn enkel toegankelijk voor leden (Klant met een geldig abonnement op Gym & Wellness).

De huis- en lesregels mag u hier raadplegen.

11. Installaties 

Bepaalde installaties van Mix kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege reparatie-, onderhouds- of veiligheidswerkzaamheden.

Mix zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden het gebruik van de faciliteiten door de klanten niet belemmeren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze onbeschikbaarheid, die geen aanleiding zal geven tot enige financiële compensatie voor de klanten.

12. Leeftijd 

Om lid te worden, een abonnement te kopen en gebruik te maken van de faciliteiten van Mix moet de klant ouder zijn dan 18 jaar.

13. Cadeaukaarten 

Cadeaukaarten kunnen alleen worden ingewisseld voor lessen, lidmaatschapsgelden, abonnementen, producten of deelname aan evenementen. Cadeaukaarten blijven 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum.

14. Gasten 

Bij sommige lidmaatschappen kunnen klanten een gast (ouder dan 18 jaar) uitnodigen. 

Deze klanten kunnen ook gebruikmaken van de faciliteiten van de Mix, afhankelijk van de beschikbaarheid van de Mix-infrastructuur en onder voorbehoud van hun inschrijving en aanvaarding van de ROI. Mix behoudt zich het recht voor om de toegang van een gast te weigeren.

15. Intellectueel eigendom 

Onverminderd de gebruiksvoorwaarden van de Website en de App, erkent de Klant dat Mix, of een aan Mix gelieerde onderneming, de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten op alle elementen van de Website en de App, en de Diensten (dit omvat sessies, workshops en andere door Mix georganiseerde activiteiten). Bovendien blijft Mix de enige eigenaar van de naam, het handelsmerk en het logo die gebruikt worden om de producten te verkopen en de diensten te verlenen, zowel online als offline. 

16. Persoonlijk data

Elke klant zorgt ervoor dat de gegevens die hij bij zijn inschrijving bij de Mix en gedurende zijn lidmaatschap verstrekt, juist en volledig zijn.

Mix verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016) en zoals verder uitgewerkt in het Gegevensbeschermingsbeleid van Mix.

De klant kan alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: members@mix.brussels.

De klant stemt in met het gebruik door Mix van foto’s die binnen de infrastructuur zijn genomen en waarin hij verschijnt. De klant kan echter verzoeken om van een gepubliceerde foto te worden gemaskeerd.

17. Facturen

Klanten die een factuur willen ontvangen, moeten deze aanvragen en bij hun registratie hun bedrijfsgegevens invullen. Als alternatief kunnen zij hun verzoek per e-mail sturen naar invoice-gym@mix.brussels.

18. Overmacht 

Noch Mix noch de Klant zijn aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van hun verplichtingen indien deze te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen in de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken ter zake algemeen wordt aangenomen, met name elke gebeurtenis waarop de partijen geen vat hebben en die de normale uitvoering van hun verplichtingen verhindert: gehele of gedeeltelijke staking binnen of buiten de onderneming, lock-out, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van distributie of opslag om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, bevriezing van computer- of telecommunicatiesystemen, diefstal, pandemie, ….

In geval van tijdelijke overmacht moet de partij die zich op overmacht beroept de andere partij daarvan in kennis stellen en alle redelijke maatregelen nemen om de situatie te verhelpen. 

In het geval dat de toegang tot de Mix-infrastructuur tijdelijk onmogelijk is door overmacht, zullen online (Livestream) of outdoor cursussen de traditionele fysieke toegang vervangen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de voortzetting van de lopende abonnementen en zonder verhaal.

19. Ontheffing van aansprakelijkheid en afstand van verhaal 

Mix is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal binnen of buiten de Mix-faciliteiten. 

Mix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of fysieke schade veroorzaakt door derden. 

Mix is niet verantwoordelijk voor technische problemen die de communicatie van informatie via haar website of applicatie beïnvloeden. Mix is niet aansprakelijk jegens de Klant voor wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van zijn Website of Applicatie. Mix is evenmin verantwoordelijk voor de websites waarnaar op haar Website of App wordt verwezen. 

De klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht van hemzelf, zijn erfgenamen, rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordigers om Mix of zijn leden aan te klagen of aanspraken van welke aard dan ook te maken voor persoonlijk letsel, materiële schade/verlies of onrechtmatig overlijden, ongeacht of dit veroorzaakt is door zijn nalatigheid of anderszins. 

De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij niet lijdt aan een medisch of lichamelijk probleem (zelfs niet licht) waardoor hij de Mixlessen en -faciliteiten niet naar behoren zou kunnen gebruiken. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. 

20. Ongeldigheid en deelbaarheid 

Indien Mix een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan niet of te laat afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand door Mix van zijn rechten hieronder, nu of in de toekomst.

Indien op enig moment een bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, of onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt volgens het toepasselijk recht, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en de overeenkomst tussen de partijen. Mix en de klant zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle noodzakelijke stappen ondernemen om elke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden te vervangen door een wettelijke, geldige en afdwingbare bepaling die in wezen hetzelfde economische effect heeft voor de partijen en, voor zover wettelijk toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevat.

De originele versie van deze algemene voorwaarden is geschreven in het Frans, Nederlands en Engels. In geval van geschil zullen deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd naar de tekst en de geest van de Franse versie.

21. Toepasselijk recht-jurisdictie

Deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

In geval van discussie of geschil over de toepassing of interpretatie van deze algemene voorwaarden verbinden beide partijen zich ertoe eerst een minnelijke oplossing te zoeken alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden.

De rechtbanken van Brussel, Franstalige afdeling, zijn bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders bepalen.

22. Speciale voorwaarden voor Clubabonnement-leden

Algemene voorwaarden

Het Club abonnement geeft onbeperkt toegang tot de Gym & Wellness en 2 dagen per week toegang tot onze flexdesk coworking Library.
De prijzen van het Club abonnement zijn exclusief BTW (21%) en alle bovenstaande regels, inclusief de huisregels en regels voor het reserveren van lessen, zijn van toepassing op dit lidmaatschap.  

Voorwaarden coworking library

-Twee dagen per week flexdesk in open space coworking.
-Phone-booths en vergaderruimtes beschikbaar tijdens deze 2 dagen.
-Gasten zijn welkom voor vergaderingen in de openbare ruimtes en de vergaderzalen.
-Kantoorvoorzieningen zijn beschikbaar (printer, dag kluisje).
-10% korting op evenementen ruimtes en vergaderzalen.

Eten en hotelvoorwaarden

-10% korting in onze restaurants
-20% op hoteltarieven voor jou en je gast
-3 dagen/jaar: hotelkamer voor een powernap

23. Huishoudelijk reglement van toepassing op de faciliteiten van MIX GYM

Gelieve extra aandacht te besteden aan het interne reglement dat aan de ingang van onze faciliteiten is opgehangen.

Dit reglement kan onderhevig zijn aan aanpassingen en wijzigingen.


OUR MEMBERSHIPS