Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied en uitvoerbaarheid

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen BV ROYALE SPORT (BCE: 0769 967 291), hierna te noemen “Mix” en haar klanten, hierna tezamen te noemen de “Klanten” en individueel de “Klant”.

Aansluiting

Elke Klant die een abonnement op Mix wil nemen, moet de toetredingskosten betalen (joining fee).
De lidmaatschapsgelden worden vermeld op de Mix-website https://Mix.brussels/gym-wellness/ en komen nooit in aanmerking voor terugbetaling.
In geval van beëindiging van een abonnement (zie artikel 6) is voor elke herinschrijving een nieuwe contributie verschuldigd.

Abonnementen

De verschillende soorten beschikbare abonnementen en hun prijzen staan vermeld op de Mix-website https://Mix.brussels/gym-wellness/.
Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen rechtstreeks online of ter plaatse worden gekocht.

Vooraf betaalde jaarabonnementen
Om van dit abonnement te kunnen profiteren, is de Klant verplicht het volledige bedrag van het abonnement te betalen bij de aankoop van het abonnement.
Het abonnement wordt geactiveerd op de eerste dag van gebruik voor een periode van 12 opeenvolgende maanden.
Klanten die via een “early bird” registratie een abonnement tegen een voorkeurtarief hebben genomen, zullen dit activeren op de officiële openingsdatum van Mix.
Het preferentiële “early bird” tarief is alleen geldig gedurende het eerste jaar na de opening van Mix. In geval van verlenging van het abonnement wordt het tarief toegepast dat geldt op het ogenblik van de verlenging.

Maandelijks betaalde jaarabonnementen
Om van dit abonnement te kunnen genieten, gaat de Klant akkoord met een maandelijkse automatische incasso van zijn bankrekening. De eerste automatische incasso vindt plaats op de dag van inschrijving en de automatische incasso vindt vervolgens elke maand op dezelfde datum plaats.
Het abonnement wordt geactiveerd op de dag van inschrijving.
Klanten die via een “early bird” registratie een abonnement tegen een voorkeurtarief hebben genomen, zullen dit activeren op de officiële openingsdatum van Mix.
Het abonnement wordt automatisch verlengd totdat het door de Klant wordt opgezegd overeenkomstig artikel 6.
Indien de bank Mix meedeelt dat een betaling van de rekening van de klant niet kon worden uitgevoerd, zal Mix een nieuwe poging ondernemen om een betaling van de rekening van de klant te verkrijgen. Indien betaling opnieuw niet lukt, kan Mix naar eigen goeddunken ofwel zijn inspanningen voortzetten om betaling via automatische incasso te verkrijgen voor een periode van maximaal drie maanden, ofwel het door de klant verschuldigde bedrag innen via een creditcard of een incassoprocedure.
Mix behoudt zich het recht voor een vergoeding van € 12,50 aan te rekenen voor elke ontbrekende automatische incasso (bijvoorbeeld een SEPA die door de bank wordt geweigerd wegens gebrek aan geld).
In geval van niet-betaling of te late betaling of enig ander probleem in verband met de betaling, worden alle aan Mix verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Dit bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een maandelijkse rente van één procent (1%).
In geval van niet-betaling behoudt Mix zich het recht voor het contract van rechtswege te beëindigen na verzending van een ingebrekestelling die 15 dagen na verzending onbeantwoord is gebleven. Deze opzegging doet geen afbreuk aan het recht van Mix om op kosten van de opdrachtgever langs minnelijke of gerechtelijke weg de bedragen terug te vorderen die hem uit hoofde van het contract verschuldigd zijn.
Mix behoudt zich het recht voor gebruik te maken van de diensten van een incassobureau om betaling van een verschuldigd bedrag te verkrijgen.
In geval van niet-betaling of laattijdige betaling behoudt Mix zich het recht voor klanten de toegang tot zijn infrastructuur te weigeren.
Dit betekent niet dat het lidmaatschap wordt beëindigd.
Het beëindigen van een automatische incasso is niet hetzelfde als het opzeggen van een lidmaatschap.

Herroepingsrecht

De aankoop van een abonnement is definitief en geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling.
De Klant die online een abonnement heeft gekocht, heeft echter het recht om zich, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na de aankoopdatum terug te trekken. In dat geval brengt de klant de directie van Mix (hello@Mix.brussels) schriftelijk per e-mail op de hoogte van zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.
In geval van terugtrekking zal het Mix-management het door de klant betaalde bedrag terugbetalen.
De Klant verliest zijn herroepingsrecht wanneer de dienst waarvoor hij toestemming heeft gegeven reeds is verleend.

Opschorting van het abonnement

Het abonnement kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort.
In geval van een gezondheidsprobleem, bevestigd door een langdurig medisch attest (meer dan één maand), waardoor de klant langer dan één maand geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Mix, kan een verzoek tot schorsing op medische gronden worden gericht aan de directie van Mix via het volgende formulier (Verzoek tot schorsing op medische gronden). De medische verklaring moet bij het verzoek worden gevoegd. Het verzoek wordt onderzocht door de directie. Indien de schorsing wordt aanvaard, deelt de directie de Klant de datum mee waarop de cursus zal worden gevolgd en de duur van de schorsing. De duur van de schorsing heeft geen terugwerkende kracht.
Het abonnement wordt opgeschort en vervangen door een opschortingskosten van 30 euro per maand voor de duur van de opschorting.
Tijdens de opschortingsperiode zijn de infrastructuren niet meer toegankelijk voor de Klant. De kaart van de klant is tijdens deze periode geblokkeerd.

Beëindiging van het abonnement

Een vooraf betaald jaarabonnement kan niet worden opgezegd.
De Klant kan zijn maandelijks betaalde jaarabonnement beëindigen met een opzegtermijn van drie (3) maanden.
Het verzoek tot annulering moet worden gericht aan de directie van Mix met behulp van het volgende formulier (Annuleringsverzoek).
De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin Mix het verzoek tot beëindiging van het abonnement heeft ontvangen.
De infrastructuur blijft gedurende de opzegtermijn toegankelijk voor de Klant. De Klant is verplicht de betalingen tot het einde van de opzeggingstermijn uit te voeren.
Mix behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het abonnement te beëindigen van een klant die:

  • herhaaldelijk deze algemene voorwaarden of de ROI schendt en dit niet binnen 7 dagen na schriftelijke kennisgeving door de directie heeft verholpen;
  • laat iemand anders zijn lidmaatschapskaart gebruiken;
  • ongepaste of beledigende taal spreekt, bedreigingen uit of gewelddadig gedrag vertoont binnen de Mix;
  • zich gedraagt op een wijze die het vreedzame genot van de Mix door andere leden kan verstoren.

Verlies van de kaart

In geval van verlies van een lidkaart dient de Klant contact op te nemen met de receptie om een nieuwe te verkrijgen. De kosten van vervanging van de kaart zijn voor rekening van de Klant (5 euro).

Jaarlijkse veranderingen

De Klant wordt per e-mail, verzonden naar het bij de inschrijving opgegeven adres van :
(a) Wijzigingen in de Mixregels en/of de Algemene Voorwaarden;
(b) Eventuele wijzigingen in de vergoedingen (abonnementsgelden en lidmaatschapsgelden) ;
(c) de datum waarop deze wijzigingen van kracht worden.
Deze wijzigingen worden van kracht op de in de e-mail vermelde datum.
Vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen heeft de Klant het recht zijn abonnement op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden die ingaat de dag na de verzending van de kennisgeving door Mix.
Gedurende de opzegtermijn:

  • de infrastructuur toegankelijk blijft;
  • is de Klant verplicht de betalingen tot het einde van de opzeggingstermijn uit te voeren;
  • de financiële voorwaarden van de inschrijving zijn die welke golden vóór de aankondiging van de wijzigingen.

Verandering van abonnementen gedurende het jaar

De klant die van een maandelijks betaald jaarabonnement wenst over te gaan naar een vooraf betaald jaarabonnement moet zijn verzoek richten aan de directie van Mix (Wijziging van maandelijks naar jaarlijks abonnement). De opzegtermijn van één maand gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin Mix het verzoek tot wijziging van het abonnement heeft ontvangen. Het nieuwe jaarabonnement gaat automatisch in na de opzegtermijn van één maand.
Mix zal de automatische incasso van de Klant aanpassen aan het nieuwe abonnement.
De Klant die wenst te genieten van een downgrade van de abonnementsformule dient zijn verzoek te richten aan de directie van Mix (Aanvraag tot downgrade). De opzegtermijn van één maand gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin Mix het verzoek tot degradatie heeft ontvangen. Het nieuwe abonnement gaat automatisch in na afloop van de opzegtermijn van een maand.
Mix zal de automatische incasso van de Klant aanpassen aan het nieuwe abonnement.
De klant die wenst te upgraden moet zijn verzoek sturen naar de directie van Mix (Aanvraag tot upgrade). Het nieuwe abonnement gaat automatisch in op de eerste dag van de maand volgend op de upgrade-aanvraag.
Mix zal de automatische incasso van de Klant aanpassen aan het nieuwe abonnement.

Lessen Reservering

Lessen moeten vooraf worden geboekt via de officiële Mix App.
Beschikbare plaatsen worden standaard 7 dagen van tevoren beschikbaar gesteld. Sommige abonnementsformules kunnen met voorrang toegang hebben tot boekingen.
Met de optie “Reserveren” kunt u een plaats reserveren.
Met de optie “Toevoegen aan wachtlijst” kunt u uw naam op de wachtlijst zetten voor het geval de sessie vol is.
Wanneer de sessie is bevestigd, ontvangt de Klant een e-mailbericht.
De Klant wordt bevestigd voor de sessie als (i) hij een plaats heeft gereserveerd, of (ii) na inschrijving op de wachtlijst een plaats voor hem beschikbaar komt.
Geboekte sessies zijn geldig tot 5 minuten voor het begin van de sessie. Cliënten die een sessie hebben geboekt, moeten zich op dat moment bij de receptie melden. Na deze 5 minuten wordt de reservering geannuleerd en beschouwd als een no-show, en wordt de resterende ruimte aangeboden aan leden die op de wachtlijst staan of bij de receptie wachten.

Annuleringen van lessen

Als de Klant een sessie waarvoor hij een plaats heeft geboekt of op de wachtlijst is geplaatst, niet kan bijwonen, moet hij zijn boeking tijdig annuleren om de plaats beschikbaar te maken voor andere klanten. Annuleringen moeten uiterlijk 4 uur voor een sessie via de applicatie worden doorgegeven. Annuleringen worden niet aanvaard per telefoon of e-mail.
Mix benadrukt dat op een wachtlijst staan voor een sessie een verplichting is om die sessie bij te wonen. Als de cliënt op een plaats wacht, maar niet langer bereid of in staat is de sessie bij te wonen, moet hij zich binnen maximaal 2 uur voor een sessie van de wachtlijst terugtrekken.
In geval van een late annulering wordt de Mix-rekening van de klant gemarkeerd met een “Late Cancel”.
In geval van geen annulering, of afwezigheid bij de cursus, wordt de Mix-account van de klant gemarkeerd met een “No Show”.
In geval van een Late Cancel of No Show ontvangt de Klant een eerste waarschuwing.
Mix behoudt zich het recht voor de boeking van lessen te blokkeren in geval van herhaalde No Shows en/of Late Cancel.
Waarschuwingen gelden voor de duur van een kalendermaand en worden op de eerste dag van de volgende maand opnieuw ingesteld.
Om ieders praktijk te respecteren, zijn late inschrijvingen niet toegestaan en wordt het ten zeerste afgeraden de sessie voortijdig te verlaten. Mix behoudt zich het recht voor de toegang tot de studio(‘s) te weigeren.

Group Lessen Regels

Mix stelt alles in het werk om de sessies en diensten op tijd te leveren zoals geadverteerd. De agenda van de studio kan echter worden gewijzigd zonder enige terugbetaling aan de klanten.
Mix is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio(‘s).

Installaties

Sommige installaties van Mix kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege reparatie-, onderhouds- of veiligheidswerkzaamheden.
Mix zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden het gebruik van de faciliteiten door de klanten niet belemmeren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze onbeschikbaarheid, die geen aanleiding zal geven tot enige financiële compensatie voor de klanten.

Leeftijd

Om lid te worden, een abonnement te kopen en gebruik te maken van de faciliteiten van Mix moet de klant ouder zijn dan 16 jaar.

Cadeaukaarten

Cadeaukaarten kunnen alleen worden ingewisseld voor lessen, lidmaatschapsgelden, abonnementen, producten of deelname aan evenementen.

Gasten

Bij sommige abonnementen kunnen klanten een gast (ouder dan 16 jaar) meenemen.
Deze klanten kunnen de Mix installaties ook gebruiken voor een informele bijeenkomst met hun gast, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Mix-faciliteiten en van hun inschrijving en aanvaarding van de ROI.

Intellectueel eigendom

Onverminderd de gebruiksvoorwaarden van de Website en de App, erkent de Klant dat Mix, of een aan Mix gelieerde onderneming, de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten op alle elementen van de Website en de App, en de Diensten (dit omvat sessies, workshops en andere door Mix georganiseerde activiteiten). Bovendien blijft Mix de enige eigenaar van de naam, het handelsmerk en het logo die worden gebruikt om de producten te verkopen en de diensten te verlenen, zowel online als offline.

Persoonlijk data

Elke klant zorgt ervoor dat de gegevens die hij bij zijn inschrijving bij de Mix en gedurende zijn lidmaatschap verstrekt, juist en volledig zijn.
Mix verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) en zoals verder uitgewerkt in het Gegevensbeschermingsbeleid van Mix (link naar de privacy pagina van Mix).
De Klant kan alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@Mix.brussels.
De Klant stemt in met het gebruik door Mix van foto’s die in de infrastructuren zijn genomen en waarin hij verschijnt. De Klant kan echter verzoeken om van een gepubliceerde foto te worden gemaskeerd.

Facturen

Klanten die een factuur willen ontvangen, moeten deze aanvragen en bij hun registratie hun bedrijfsgegevens invullen. Zij kunnen hun verzoek ook indienen via het aanvraagformulier (ik wil graag een factuur).

Overmacht

Noch Mix noch de Klant zijn aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van hun verplichtingen indien deze te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen in de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken ter zake algemeen wordt aangenomen, met name elke gebeurtenis waarop de partijen geen vat hebben en die de normale uitvoering van hun verplichtingen verhindert: gehele of gedeeltelijke staking binnen of buiten de onderneming, lock-out, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van distributie of opslag om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, bevriezing van computer- of telecommunicatiesystemen, diefstal, pandemie, ….
In geval van tijdelijke overmacht moet de partij die zich op overmacht beroept de andere partij daarvan in kennis stellen en alle redelijke maatregelen nemen om de situatie te verhelpen.
In het geval dat de toegang tot de Mix-infrastructuur tijdelijk onmogelijk is door overmacht, zullen online (Livestream) of outdoor cursussen de traditionele fysieke toegang vervangen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de voortzetting van de lopende abonnementen en zonder verhaal.

Ontheffing van aansprakelijkheid en afstand van verhaal

Mix is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal binnen of buiten de Mix-faciliteiten.
Mix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of fysieke schade veroorzaakt door derden.
Mix is niet verantwoordelijk voor technische problemen die de communicatie van informatie via haar website of applicatie beïnvloeden. Mix is niet aansprakelijk jegens de Klant voor wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van zijn Website of Applicatie. Mix is evenmin verantwoordelijk voor de websites waarnaar op haar Website of App wordt verwezen.
De klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht van hemzelf, zijn erfgenamen, rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordigers om Mix of zijn leden aan te klagen of aanspraken van welke aard dan ook te maken voor persoonlijk letsel, materiële schade/verlies of onrechtmatig overlijden, ongeacht of dit veroorzaakt is door zijn nalatigheid of anderszins.
De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij niet lijdt aan een medisch of lichamelijk probleem (zelfs niet licht) waardoor hij de Mixlessen en -faciliteiten niet naar behoren zou kunnen gebruiken. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.

Ongeldigheid en deelbaarheid

Indien Mix een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan niet of te laat afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand door Mix van zijn rechten hieronder, nu of in de toekomst.
Indien op enig moment een bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, of onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt volgens het toepasselijk recht, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en de overeenkomst tussen de partijen. Mix en de klant zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle noodzakelijke stappen ondernemen om elke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden te vervangen door een wettelijke, geldige en afdwingbare bepaling die in wezen hetzelfde economische effect heeft voor de partijen en, voor zover wettelijk toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevat.
De originele versie van deze algemene voorwaarden is geschreven in het Frans, Nederlands en Engels. In geval van geschil zullen deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd naar de tekst en de geest van de Franse versie.

Toepasselijk recht – jurisdictie

Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
In geval van discussie of geschil over de toepassing of interpretatie van deze algemene voorwaarden verbinden beide partijen zich ertoe eerst een minnelijke oplossing te zoeken alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden.
De rechtbanken van Brussel, Franstalige afdeling, zijn bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders bepalen.


OUR MEMBERSHIPS